Katastrálne činnosti

Geometrický plán


Podľa účelu : 

- ku kolaudácií stavby
- na rozostavanú stavbu
- na rozdelenie/zlúčenie parcely
- na majetkovoprávne vysporiadanie
- na zriadenie vecného bremena
- a iné...


Adresný bod


Elaborát adresného bodu je potrebný na vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného číslo.


Vytyčovanie hraníc pozemkov


Vyznačenie lomových bodov vlastníckych hraníc pozemkov v teréne.


Inžinierska geodézia

Vytýčenie stavebných objektov


Vyznačenie bodov stavby v teréne na základe projektovej dokumentácie.


Polohopisné a výškopisné zameranie


Účelové mapy v rôznych mierkach pre potreby vyhotovenia projektu.


Porealizačné zameranie inžinierskych sietí


- Plynovod
- Vodovod
- Kanalizácia
- Elektrické vedenie